Zranenia prstov

  •  Dostatočne sa rozcvičujete a na?ahujete pred lezením? Lezci môžu trpie? zraneniami, ktoré sú často výsledkom prílišného za?aženia niektorej časti tela, väčšinou sú to prsty, zápästia, lakte. Zahrievaním sú svaly a š?achy elastickejšie a menej náchylné na zranenie.

 

Na začiatku vývoja sa človek podobal opiciam a pod?a toho mal uspôsobené aj telo, najmä ruky. Ako sa ďalej vyvíjal, jeho telo sa prispôsobilo chôdzi na dvoch nohách, ?udská ruka tak stratila svoju kostnú odolnos? a svalovú silu v prospech nervovo-svalovej koordinácie a presnosti pohybu. No lezci akoby to nie a nie pochopi? a snažia sa to zvráti?. Pri lezení sa prstíky vystavujú ve?kej zá?aži a tkanivo nie je na takú nosnos? prispôsobené. Preto často dochádza k zraneniam z pre?aženia.
    Tomáš Mrázek : „My všem radíme, že když hodně trénují, tak je to normální, že to bolí (bolí to všechny, i ty nejlepší zahraniční lezce), a je nejlepší se s tím smířit, prostě si na to zvyknout.“ Ale čo keď je boles? vážnejšieho charakteru? Vtedy treba prstíky vylieči?, pretože „zdravé prsty udrží víc, než silné, ale bolavé“ (Tomáš Mrázek).

NA ÚVOD TROCHA ANATÓMIE

 

Ľudská ruka (od ramena) pozostáva z 30 kostí, 35 svalov a množstva nervov, šliach a puzdier. Jednotlivé články prstov ruky sú pomenované pod?a toho, kde sa nachádzajú.

Caption of the figure above.
1. k?účna kos?, 2. lopatka, 3. ramenná kos?, 4. lake?, 5. vretenná kos?, 6. lak?ová kos?, 7. kostra ruky 

Jednotlivé články prsta a š?acha, ktorá ho ohýba

Caption of the figure above.
  
  PP – proximálny článok (prvý)
  MP – mediálny článok (prostredný)
  DP – distálny článok (dolný)

 Caption of the figure above.
MCP, PIP a DIP je označenie kĺbov, ktoré tieto články spájajú. V zápästí a MCP kĺboch, v ktorých sa prenáša sila z predlaktia na prsty, sa deje predovšetkým ohýbanie (flexia) a na?ahovanie (extenzia) ruky. V menšom rozsahu sú možné pohyby zápästia a prstov do strán a rotácia okolo dlhej osI predlaktia : otočenie dlane nadol pri držaní sa v špáre a otočenie ruky dlaňou nahor pri úchope spodných chytov.

 

 

??achy sú tkanivá, ktoré pripájajú svaly ku kosti na základe čoho sa môže toto spojenie ohnú? alebo natiahnu?. Ohýbače svalov, ktoré umožňujú pohyb prstov a palca sú umiestnené na predlaktí nad zápästím. Dlhé š?achy sa ?ahajú od ohýbačov svalu, cez zápästie a sú prichytené k malej kostičke prsta a palca. Každý prst má dve š?achy, len palec má jednu.

ZRANENIA

U športových lezcov sú extrémnym za?ažovaním najviac ohrozené š?achy na prstoch a predlaktiach a kĺby prstov. Pre?aženie sa prejavuje spočiatku len rannou stuhnutos?ou malých kĺbov prstov, ktorú lezci často celkom ignorujú. Neskôr, pri ďalšom za?ažovaní sa objaví opuch kĺbu (puzdra), bolestivos? na tlak, pri zovretí prstov a dochádza k obmedzeniu hybnosti.

??acha (flexor), ktorá ohýba prst, je ku kosti prichytená prstencovými a skríženými pútkami (A1-5), ktoré navyše fungujú ako kladky (obr.1). Najdôležitejšie a aj obvykle najčastejšie zraňované sú A2 a A4. Pútka sú prichytené ku kosti prsta (ku článku prsta) a držia š?achu (ohýbač) blízko pri kosti počas série pohybov prsta. Keď nie je pútko úplné, alebo je poškodené / pretrhnuté (obr. 2), môže š?acha vytvori? akúsi tetivu ako na luku, ktorá spôsobí horší prenos sily potrebnej pre uchopenie a stisk chytu - za?aží tak ove?a viac š?achu vystierača a posledný kĺb prstu (distálny vnútroprstový kĺb).

Caption of the figure above.

obrázok 1, zdravá ruka

distal phalanx = posledný článok prsta             middle phalanx = prostredný článok prsta
annular pulley = prstencové pútko                     collateral ligament = paralelné väzivo
flexor tendons = š?acha (ohýbač)                         proximal phalanx = prvý článok prsta

Svaly predlaktia zabezpečujú pohyby v lak?ovom kĺbe a v kĺbe zápästia i ruky. Svaly, ktoré ohýbajú a na?ahujú prstové kĺby (robia ich natiahnutie - extenziu a ohnutie - flexiu) sa nachádzajú na predlaktí. Práve táto ich poloha im dovo?uje vyvinú? maximálnu účinnos? (sila pôsobiaca na väčšej páke).

Možností ako uchopi? chyt je nespočetne ve?a. Uvediem tri druhy a ich vplyv na prsty:


1. zavretý/zamknutý (bez palca – kvôli názornej ukážke prehnutia kĺbov)

Caption of the figure above.
       A - moment : 1,8 Nm
             tlak v kĺbe : 444 N
       B - moment : 2,7 Nm
             ?ah za š?achu 599-736 N

Úchop s prehnutými distálnymi DIP kĺbmi, ohnutými PIP kĺbmi - hyperextenzia a naviac ešte s prehnutým zápästím, maximálne namáha napnuté š?achy ohýbača prstov a ich pútka. Najmä na úzkych lištách je pútko A3 vystavené obrovským silám. Taktiež sily vznikajúce v kĺboch dosahujú maxima, sú neporovnate?né vyššie než zá?až v bežnom živote a prevyšujú toleranciu tkaniva. U lezcov, ktorí dávajú prednos? tomuto úchopu, možno často zisti? poškodenie DIP kĺbu (posledný kĺb na prste). Pri náhlom a neprimeranom zvýšení zá?aže môže dôjs? k čiastočnému alebo úplnému pretrhnutiu pútka.    

Príklad : Ak sa lezec s hmotnos?ou 72kg drží tromi prstami každou rukou, je každý z nich, bez oh?adu na trenie, za?ažený silou 120N. Pri zavretom úchope je potom DIP kĺb (označený ako A) za?ažený 44,4 daN, ?ah za š?achu je 59,9-73,6 daN a PIP kĺb (označený ako B) je pre?ažovaný na strih. (pozn. red.: 1 daN = 10N)

2. otvorený

Caption of the figure above.
       A - moment : minimálny
       B - moment 2,16 N
             ?ah za š?achu 122 N

Tento typ je najvhodnejší, pretože š?acha sa môže natiahnu? maximálnou silou a kĺby sú najmenej namáhané. Ve?ké sily nutné na pre ohnutie alebo natiahnutie PIP kĺbu sú buď silno redukované alebo úplne vylúčené. Ruka sa môže lepšie prispôsobi? tvaru skaly, kĺby ku skale pri?ahnú a sú menej namáhané.
Oproti zavretému úchopu sa ?ah za š?achu zníži na 12,2 daN (pozri vyššie).3. zvislý

Caption of the figure above.
       A - moment : minimálny
       B - moment : 3,6 Nm
             tlak v kĺbe : 514 N
             ?ah za š?achu : 735 N

Pre končeky prstov ide o ve?mi bolestivý typ úchopu. V prípadoch slabého hlbokého ohýbača je značne pre?ažované puzdro DIP kĺbu.


DIAGNÓZA

1. Vyvrtnutie prstového väziva (paralelné väzivo, viď obr.1 – „collateral ligament“), lokálna boles? v pútku, boles? pri    stlačení alebo počas lezenia

 

2. Čiastočné pretrhnutie š?achového pútka (viď obr. 2 – „annular pulley, partial rupture“). Lokálna boles? v pútku, boles? pri stlačení alebo počas lezenia, možná boles? pri natiahnutí prsta

 

3. Kompletné pretrhnutie pútka (viď obr. 2 – „annular pulley, complete rupture“), čo spôsobuje napnutie š?achy ako tetiva na luku. Symptómy môžu zahŕňa? lokálnu bolestivos? v pútku (obvykle ostrá), môžno cíti?/poču? „prasknutie“ alebo „zapraš?anie“, opuch alebo pomliaždenina, boles? pri stlačení a počas lezenia, pri natiahnutí prsta, boles? pri odpore ohnutia prsta

Caption of the figure above.

obrázok 2

annular pulley, complete rupture = prstencové pútko, úplné pretrhnutie
annular pulley, partial rupture = prstencové pútko, čiastočné pretrhnutie

4. Zápal š?achy a š?achového puzdra sa prejavuje nasledujúcimi, pozvo?na narastajúcimi príznakmi:    
- silná boles? v oblasti š?achy, pozdĺž jej priebehu, často až do dlane, najmä pri zá?aži, na tlak sa zvyšuje, príp. vystre?uje do predlaktia. ak nie sú ďalšie príznaky býva liečenie - k?ud, 15min masáže kockami ?adu trikrát denne po dobu jedného týždňa, prípadné a výhodné naordinovanie protizápalových liekov - rýchle a úspešné
- bolestivos? pri stlačení š?achy z oboch strán pri súčasnej flexia (ohýbanie), boles? pri flexia proti odporu
- zvukový fenomén "praskanie snehu“
- prípadná tvorba uzlíkov na š?ache a vznik tzv. "lúpavého prsta"

5. Úplné pretrhnutie š?achy nie je častým zranením. Pri pretrhnutí š?achy sa môže ozva? prasknutie a prudká boles? v priebehu š?achy na prste.

6. Skákajúci prst. Ide o ochorenie postihujúce jeden či viacej prstov. ??achy prstov sú uložené v pošvách, kde pri normálnych okolnostiach vo?ne kĺžu. Po určitých procesoch ako sú pozápalové stavy alebo poúrazové stavy šliach môže dôjs? ku zúženiu pošvy š?achy v jej postihnutom úseku, čo spôsobuje s?aženie pohybu š?achy. Pacienti prst môžu zohnú? do dlane ale pri jeho vystieraní si musia dopomáha? susednými prstami alebo prstami druhej ruky, pričom tento manéver môže sprevádza? i lúpavý zvukový fenomén.

LIEČENIE

1. Vyvrtnutie prstového väziva 
1. týždeň : Opáskujte zranený prst a pokračujte v lezení na úrovni o nieko?ko stupňov nižšej, ako ste liezli doteraz (ako je    vaša normálna zá?až). Postupne zvyšujte za?aženie prstov. Pona?ahujte predlaktia po rozcvičení a pred lezením. Malo by to upokoji? zranenie. Namastite a masírujte prsty v mieste poranenia prípravkami na to určenými. Začnite z?ahka a     postupne zvyšova? intenzitu.

2. Čiastočné pretrhnutie š?achového pútka 
1.- 2. týždeň :
Nelezte! Zohrievajte ruku použitím teplého kúpe?a alebo elektrickej prikrývky. Nestláčajte bolestivé miesto, ak to bolí...STOP. Namastite a z?ahka masírujte v mieste bolesti. Zopakujte nieko?kokrát za deň. Prst nesmiete necha?  ztuhnú?, musíte by? schopní s ním ?ahko pohybova?.
3. - 6. týždeň : Opáskujte zranený prst, na?ahujte predlaktie a lezte po najväčších chytoch, aké nájdete. Začnite pomaly,     je to najrýchlejšia cesta k uzdraveniu. Ak začnete liez? príliš tvrdo, príliš rýchlo, potom môžete zača? liečenie odznova a vedzte, že to bude zdĺhavejší proces. V?DY si pona?ahujte predlaktie po rozcvičke a pred lezením. Pokračujte bodom      liečenia č.1.

3. Kompletné pretrhnutie pútka 
Pri pretrhnutí pútka je síce možné zošitie, ale možnosti prsta sa radikálne znížia a prst nie je až tak schopný odoláva?     silám, ktoré naňho pôsobia pri zá?aži. Odporúča sa tejpovanie. 
Okamžite prestaňte s lezením. Okamžite naneste ?ad na postihnuté miesto, nie viac než 15 minút naraz (1-2 dni), 1-2     dni užívajte ibuprofen. Zápalom sa obvykle nemusíte znepokojova?. Držte ruku vo vyššej polohe. 
1. – 2. týždeň : Nelezte! Neznehybňujte prst. Pokia? nepoci?ujete v mieste zranenia ve?kú boles?, môžete z?ahka    masírova? miesto zranenia. Zamerajte sa na ostatné stránky vášho života. 
4. – 8. týždeň : Zohrievajte ruku použitím teplého kúpe?a alebo elektrickej prikrývky. Nestláčajte bolestivé miesto, ak to     bolí...STOP. Namastite a z?ahka masírujte v mieste bolesti. Zopakujte nieko?kokrát za deň. Pokračujte bodom liečenie č.2.
 
4. Zápal š?achy a š?achového puzdra sa lieči hlavne k?udom, znehybnením, 10-15 minútovými masážami kockami ?adu   3x denne po dobu jedného týždňa, výhodné je naordinovanie protizápalových liekov. Z tohto h?adiska sú ve?mi vhodné maste. Liek možno vpravi? do miesta poranenia bez nutnosti ich celkového podávania – dosahuje sa tým vyššia   koncentrácia v žiadanom mieste a neza?ažuje sa až tak pečeň. Navyše gélová forma má chladivé účinky.

5. Úplné pretrhnutie š?achy. Keď už sa to stane, musí sa š?acha priši? najneskôr do 24h. Hojí sa to 6 týždňov, ale nutná   prestávka v lezení je najmenej 3 mesiace, ak sa chceme vyhnú? ve?kému riziku obnovenia zranenia.

6. Skákajúci prst. U pacienta s týmito ?ažkos?ami je odporúčaná chirurgická liečba za účelom uvo?nenia kompresie š?achy jej zúženou pošvou. Operácia sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestézii.

PREVENCIA

Keď už prsty bolia, je neskoro. Zraneniam je možné predís?. Predtým, než začnete liez?, dôkladne sa rozcvičte a zahrejte vaše telo na prevádzkovú teplotu. Zamerajte sa na lake?, predlaktie, zápästie a prsty. Začnite tréning ?ahšími cestami a po väčších chytoch. Dostatočne si oddýchnite medzi jednotlivými tréningami a vyhnite sa pretrénovaniu. Pravidelne si masírujte predlaktia a ruky.
Ak začínate liez?, vaše telo si potrebuje rozvíja? svoju prirodzenú silu v prstoch a rukách. Určite sa niekedy stane, že budete chcie? využi? podporu pásky (napríklad keď sa dostanete do bodu, kde budete používa? jeden prst – jednoprstové dierky, visy…), ale ak začnete tejpova?, vaše prsty si na to zvyknú. Tejpovanie prstov, ktoré sú trocha namáhané vám síce umožní trénova? tvrdšie ako bez pásky, ale je to na niečo dobré? Zvýši sa riziko zranenia prstov bez použitia pásky a prsty až tak nezískavajú prirodzenú silu tréningom. Nechajte preto vaše prsty prirodzene silnie? samotným lezením a tréningom a k páske sa uchý?te až keď to bude naozaj nutné.

Liez? s existujúcim zranením je niečo, čo by ste nemali robi?, namiesto toho by ste si mali da? prestávku v lezení, pokým sa vaše zranenie nezlepší, alebo choďte k doktorovi. Ak cítite, že vaše zranenie nie je až tak závažné, môžete bolestivé miesto opáskova? na zníženie rizika zhoršenia vášho zranenia. Ak dôjde pri za?ažovaní zraneného miesta k bolesti, mali by ste zvo?ni? a zároveň je to znamením, že sa liečenie bude predlžova?.

Caption of the figure above.
A ako prstom trocha pomôc?? Snáď papa? výživu na kĺby, a takých prípravkov je na trhu neúrekom. Väčšinou fungujú na báze tvorby a ochrany kĺbových puzdier, väzív, šliach a kostí, vyživujú a regenerujú kĺby. ?elatína spoma?uje proces starnutia kostí, kĺbov a chrupaviek. Ich hlavnou zložkou býva glukosamín, chondroitin sulfát, boswellin, mangán…. Tieto výživové doplnky sa vyrábajú vo forme tabliet, mastí a nápojov. Napríklad Artrofit, Artrostop, ATP Chondroitin-Glukosamin, Colafit, Gelatina Plus, Max Joint Relief

Ve?a š?astia pri lezení a ve?a nalezených kilometrov bez zranení.

 
Referencie
1. Preklad stránky Climbing Injuries
2. Preklad článku : Prevence úrazu a poškození pohybového ústrojí v horolezectví, MUDr. Ivan     Rotman, MUDr. Petr Machold; 1999-2000
3. Injury Prevention, Ryan Ojerio, preklad z angličtiny
4. Introduction to climbing injuries (nutná registrácia)
5. Poškození prstu rukou v horolezectví
6. Článok z českej lezeckej stránky Lezec od Tomáša Mrázka :Co dělat, když bolí prstyKomentáre (47)

Zranenia prstov

13.02.2007 12:31:23

Viac o poraneniach kĺbov prstov, ako napríklad poranenie postrannych väzov puzdra prstových kĺbov, poranenie dlaňovej väzivovej doštičky prstových kĺbov, zápal kĺbu a trvalé ohnutie prstov - kontraktúry prstových kĺbov, nájdete v referenciách "Prevence úrazu a poškození pohybového ústrojí v horolezectvi", kapitola 7.6.6

Zranenia prstov

13.02.2007 20:33:23
- miro d

kto by mi mohol povedat co sa moze stat prstu pri narazeni o loptu pri baskete? konkretne ide o prstenik. pri lezeni sa mi nic nestane clovek zahra basket a tam mas. boli ma cely od druheho klbu aj klb aj medzi klbmi

Re: Zranenia prstov

13.02.2007 23:28:27

kedy si si ho narazil? ako dlho ta to boli? opuchlo to? ja som si narazila malicek pri hadzanej, prst opuchol, v ten den vecer zacal trocha menit farby, sla som na pohotovost na rontgen, diagnoza : zlomene, dlaha na tri tyzdne. Moze to byt cokolvek, narazene, zlomene, prasknute. Daj si zrontgenovat, ked tomu nic nie je aspon budes mat istotu, a ked to je len narazene tak to za par dni/tyzdnov prejde

Zranenia prstov

14.02.2007 11:27:34
- miro d

tak to mam len narazene, prst som nemal opuchnuty, asi som nemal hned liezt

Zranenia prstov

14.02.2007 18:34:26
- dave

Kcem sa ta opýtať Zuzy, že čo to môžem mat s prstom: 1,bolí to už vyše 3 týždne 2, bolí to, len keď zamykám, na otvorený to nebolí, 3,bolí to aj na dotyk zo spodnej strany prsta pri A2 (prsteník), 4, pri zaťažení to bolí v PIP kĺbe. Poradíš mi?

Re: Zranenia prstov

14.02.2007 21:18:03
Reakcia - brano

David, skoc za najblizsim sportovym lekarom alebo kymkolvek kto sa vo veci vyzna, Zuzka poprekladala co sa dalo, ale ze by ti vedela povedat co s tym, to asi nie. Navyse aj lekar to bude potrebovat vidiet, mozno kuknut nejaky rontgen, ... ;)), daj sa rychlo do kopy nech zas mozme skocit do Ospu.

Re: Zranenia prstov

21.02.2007 16:30:31
- klubi

dave, ja mam presne to iste uz vyse mesiaca, jediny rozdiel je bolest na tlak zo spodu na A4. Neliezt mi nepomaha. Paska na prst pomaha viac. Odvtedy co mam tento problem som dost obmedzeny v lezeni a nezamykam skoro vobec. Radsej budem liezt menej a pomalsie, ale zato mi to vydrzi viac rokov. Nadarmo sa dochramat, kvoli lepsim vykonom, ked v 30ke budem moct pozerat zdialky.<br /> Drz sa.

BA: Akcia: Gelatina PLUS (490SK)

08.03.2007 08:20:14

Caute, akurat som siel do prace okolo patronky a tam na tom obchode so sportovymi doplnkami na rohu patronky a cesty an kramare pri pekarni velky napis ze vypredavaju Gelatinu PLUS za 490 SKK, normalnze to stoji okolo 700, ak by niekto potreboval, mozno sa oplati skocit tam. Neviem kolko toho maju, skuste zavolat alebo sa cestou stavit. Je to zaujimava cena celkom.

Re: BA: Akcia: Gelatina PLUS (490SK)

12.03.2007 14:12:15

Ta Gelatina nie su tobolky, ale je v praskovej forme, zaraba sa to s vodou, tobolky tam stoja 640,-Sk

Re: Re: BA: Akcia: Gelatina PLUS (490SK)

13.03.2007 09:17:16
Reakcia - matik

tobolky, alebo tablety?

Re: Re: Re: BA: Akcia: Gelatina PLUS (490SK)

13.03.2007 09:30:04

tobolky

Re: Re: Re: BA: Akcia: Gelatina PLUS (490SK)

07.04.2008 10:54:47

Čípky

Zranenia prstov

13.03.2007 21:51:12
- steve

a ta gelatina to ma 360 tabletiek ne ? cize by stacilo brat na prevenciu 1 denne ? ma s tym nekto skusenosti ? ci sa to oplati kupit a uzivat takto

Re: Zranenia prstov

13.03.2007 22:02:04

no, aby mala zelatina naozaj svoj ucinok tak ti v prilozenom letaku odporucaju jest pri prevencii 3 za den pri zraneni 6-8...

Re: Re: Zranenia prstov

04.04.2007 17:12:47

na ako dlho potom vydrzi to balenie?

Re: Re: Re: Zranenia prstov

04.04.2007 17:28:08
Reakcia - zuzana

v baleni je 360 toboliek, ak jes povedzme 3 tobolky rano a 3 vecer ako prevenciu, tak na cca na 2 mesiace, ak mas nejake zranenie a jedavas viac, tak kratsie

Re: Zranenia prstov

14.03.2007 09:53:55

Ja to tiez jedavam ked nejak viac leziem na stene kde tie prsty dostavaju viac zabrat a zda sa mi ze ma potom rano menej bolievaju prsty. Asi si to treba vyskusat ci sa mi to len tak zda alebo to naozaj na nieco je. Davkovanie pisu tak ako pisal tomas, skus trochu poexperimentovat, uvidis ci ti daco robi aj mensia davka alebo nie. Ked to tak spetne citam skoro ako nejaky fetacky text ... :))

diagnoza ?

23.04.2007 11:23:54
- miso

Zdravim, viete niekto ake su (ak su) vyrazne symptomy, ktore rozdeluju vyssie spominane pripady (vyvrtnutie, natrhnutie, roztrhnutie putka)? Co sa roztrhnutia tyka tak tam je zrejme vzdy pritomny opuch ale pri tych prvych dvoch mi to nie je jasne.. Tiez by ma zaujimalo aka vyrazna bolest sa pri tych-ktorych pripadoch vyskytuje(ak ste to niekto zazili.. )<br /> Ja opuch nemam ziadny, no ked &quot;zrolujem&quot; prostrednik tak to mierne boli v PIP, ked nan nieco zavesim(par kil) = otvorene uchopenie tak je bolest vyrazna, no na dotyk(tlak) to neboli nikde a tiez to neboli ked zamykam...

Zranenia prstov

03.04.2008 14:33:36
- ja

Ă?plnĂŠ pretrhnutie ĹĄÄžachy. KeÄ? uĹž sa to stane, musĂ­ sa ĹĄÄžacha priĹĄiĹĽ najneskĂ´r do 24h. HojĂ­ sa to 6 týŞdĹ?ov. Prosim vas, vie niekto poradit? Nie som lezec ani nic podobne, jednoducho diagnostikovali mi roztrhnute slachy na tretom prste, clanok prsta s nechtom mi padal nereagoval. Pohotovostna sluzba ma v sobotu nikam neposlala, vraj len natiahnute, nic zlomene. V pondelok ma odkazali do Kosic, ze je treba konat rychle. Tam ma nechceli prijat, nakolko som bola 100km od nich ziadala som o uprednsotnenie. Zial! Odbornikov na ruky maju len pondelky a stvrtky. Prisla som vo stvrtok, a tu mi povedali, ze som prisla neskoro. Dobre, nie? Moja otazka znie? Ake su nasledky, ked mi plastovu dlahu daju po 6 tyzdnoch dole? Ano, budem rozcvicovat prsty, ale ake % uspechu je, ze ruka bude spojazdnena ako kedysi. Nedokazem ani pisat a bolest necitim v dlani, ale v prste a vrchnej casti ruky. Pobolievaju ma aj ostatne prsty, da sa to vydrzat, prezit. Ale neviem si predstavit takto existovat. Som max obmedzena v cinnosti. Dakujem za odpoved. S pozdravom pacient

Zranenia prstov

07.04.2008 10:22:39
- ja - prosim vyjadrite sa odbornici. dakujem

Prosim vas, vie niekto poradit? Nie som lezec ani nic podobne, jednoducho diagnostikovali mi roztrhnute slachy na tretom prste, clanok prsta s nechtom mi padal nereagoval. Pohotovostna sluzba ma v sobotu nikam neposlala, vraj len natiahnute, nic zlomene. V pondelok ma odkazali do Kosic, ze je treba konat rychle. Tam ma nechceli prijat, nakolko som bola 100km od nich ziadala som o uprednsotnenie. Zial! Odbornikov na ruky maju len pondelky a stvrtky. Prisla som vo stvrtok, a tu mi povedali, ze som prisla neskoro. Dobre, nie? Moja otazka znie? Ake su nasledky, ked mi plastovu dlahu daju po 6 tyzdnoch dole? Ano, budem rozcvicovat prsty, ale ake % uspechu je, ze ruka bude spojazdnena ako kedysi. Nedokazem ani pisat a bolest necitim v dlani, ale v prste a vrchnej casti ruky. Pobolievaju ma aj ostatne prsty, da sa to vydrzat, prezit. Ale neviem si predstavit takto existovat. Som max obmedzena v cinnosti. Dakujem za odpoved. S pozdravom pacient

Re: Zranenia prstov

07.04.2008 11:41:47
Reakcia - brano

Neviem ci niekto z nas je tu dostatocne fundovany odpovedat, lepsia otazka jeasi na doktorov. Kazdopadne pokial viem s takymito zraneniami nie je dobre velmi cakat. Ak je slacha naozaj roztrhnuta, nie len natiahnuta ci antrhnuta, zvykne sa zosivat, a to hned. Ci su ine moznosti a ake netusim, nie som studovany v tejto oblasti. Odporucam zatlacit na zodpovednych lekarov a priamo ich poprosit nech ti vysvetlia co sa ti stalo, ake su moznosti liecby a ake nasledky mas ocakavat. Pripadne by som vyskusal kontaktovat ustav sportoveho lekarstva v mieste bydliska, par rokov su to vsak uz sukromne ambulancie, takze je mozne ze aj za konzultaciu budu chciet nejaky poplatok. Myslim ze aj odbornik by potreboval viac a presnejsich informacii, aby ti vedel lepsie poradit, preto najlepsie najst nejakeho konkretneho a co najskor. Prajeme skore uzdravenie a ked sa das dokopy prid si zaliezt. ;))

Re: Zranenia prstov

07.04.2008 14:41:59
Reakcia - lvv

Mal som zositu slachu a prst v dlahe niekolko tyzdnov....priprav sa, ze bude uplne stuhnuty a bezne rozcvicovanie nemocnicneho typu nebude stacit, aby si ho mala ako predtym. Nejaka virivka ti moc nepomoze, potrebujes ionoforezu ako rehabilitaciu (ked ti daju dlahu dole) a hlavne musis cvicit ty sama aj mimo rehabilitacii v nemocnici. Mne v podstate uz ukoncili liecbu s tym, ze uz nikdy nebudem mat ten prst v plnom rozsahu ohybnosti a do pôvodneho stavu som ho dostal lezenim...takze hlavne sa neboj bolesti a potom ho cvic cvic cvic cvic ...<br /> list

Re: Re: Zranenia prstov

15.04.2008 09:57:43
Reakcia - pacient

Ahoj Brano, Ivv!<br /> dakujem za odpoved. Na starosti ma maju kosicki chirurgovia, odbornici na ruky. Ivv, velmi si ma nepotesil, vravis z vlastnej skúsenosti. U Teba je vyhoda ta, ze slachu ti zosili. Mne to nezosili, vraveli, ze som prisla neskoro. (a to som im do Kosic telefonovala, ze som akutny pripad. A co bolo predtym? Na pohotovosti v Starej Lubovni ma dokonca neposlali ani na snimok, a nemali tolko doktorskeho ducha, aby mi prst znehybnili. Dali mi heparoid a novalgyn proti bolestiam. Smiesne ze?). V Kosiciach to dali do dlahy a po 6 tyzdnoch budu mudrejsi a rozhodne sa o dalsej liecbe. Takze 28.4. sa tam doplazim, aby mi snali dlahu. <br /> Brano, a zaliezt si...to by bolo celkom dobrodruzne.... ale s takymto prstom si neviem predstavit liezt...<br /> Fandim Vam. Vdaka este raz, a drzte sa obaja. pacient<br />

Re: Re: Zranenia prstov

21.04.2008 14:07:16
Reakcia - ja - pacient

Prosim Ta Ivv, nemozes sa mi ozvat na icq 336 971 777? vdaka

Zranenia prstov

09.06.2008 20:49:27
- pacient

Viete aka bola dalsia liecba? prst mi pichly tusim troma alebo styroma injekciami a nasilim to skrcili. Omotali leukoplastom a poslali domov. Bolest som necitila, prst bol umrtveny. Ale co prislo potom, to vie iba Pan Boh. Utrpenie cele tri dni. Bolest, ktoru som doposial nezazila. Po styroch dnoch som prisla sňať leukoplast, ale to som uz bola predavkovana liekami od bolesti. Chapete, ze som tam plakala ako dieta, ked to davali dole? Tabletky vobec, ale vobec v tejto veci nezaberali. Skrceny prst bol oslobodeny a do druheho dna sa mi prirodzene vyrovnaval. Zaumienila som si, ze musim s nim cvicit aj ked je spuchnuty a bolavy, ci stuhnuty... a tak to bezi dalej... bolest, cviky, bolest, cviky... Vo stvrtok idem opat do kosic. Mam poriadny strach, lebo ta posledna navsteva u nich mi zanechala velmi zly dojem ...

Re: Zranenia prstov

10.06.2008 10:29:50
Reakcia - 3m2

normalne ma desis :(

Zranenia prstov

12.06.2008 20:26:03
- pacientka

A som tu znova... Takze do opatery ma vzal odbornik. Myslim, ze som uz konecne v dobrych rukach... Som spokojnejsia a dnes som mohla konecne po dlhom case pocut: Bude vsetko ok, ked budete makat s rukou. Dakujem Bohu, ze mi zachranuje ruku cez tohoto chirurga. Snad si pomyslite... &quot;dost skoro...&quot; Myslim, ze ma vzal v pravom case pod svoje &quot;kridla&quot;. Zdesena som bola i ja, ked som tolko pretrpela predtym. Skutocne nechcem rozoberat to, cim som presla. Bola to jak obeta, tak aj modlitba. Nech Boh vedie ruky nasim doktorom...

Zranenia prstov

27.02.2010 13:22:38
- pacientka

pozeram a citam si prispevky z pred dvoch rokov. hm.... kazde rano mam problem s prstom. vec bola u kosickych chirurgov vyriesena mojou poslednou navstevou... nemocnica L. Pasteura...ti, ktorych velmi ospevuju...zial, mam inu skusenost a ocakavala som, ze ich budem moct ospevovat aj ja...ale nie je tomu tak... pekny den zelam...

Zranenia prstov

24.03.2010 09:12:03
- Mária

Dobrý deň - prosím o radu<br /> moja dcéra máva problém (pár x do roka) sa jej objaví zápal 3 článku na prstoch na rukách ktorý trvá od 1 do 3 -5 dní. Prsty -hlavne brušká jej sčerveňajú,jemne opuchnú , svrbia a bolia. Príde to znenazdajky - nevieme vylúčiť potraviny alebo ročné obdobie ani rôzne domáce prípravky. Ani reumatológ, ani alergológ ani kožný neurčil úplne jasnú diagnózu pretože výslekdy odberov má dobré - negatívne.Môže ísť o phalangitis alebo je to niečo iné. A čo???

Re: Zranenia prstov

24.03.2010 09:40:20

To vyzera skor na kozny problem ako slachy/klby/svaly. Ak tu nie je nejaky lekar co take daco studuje, pochybujem ze vam niekto poradi zrovna tu. Lezci maju skusenosti skor s ortopedicko ladenymi zraneniami co teda toto neposobi. Drzim palce pri zistovani, tiez som vymenil sport za behanie po lekaroch, nie je to az taka zabava ako lezenie.

Zranenia prstov

20.01.2011 20:58:17
- Heno

Dobrý deň.<br /> Mam podobný problém asi pred pol rokom som mal zranenie malíčka na pravej ruke.Mal som rozbité klbové lôžko druhého článku a pretrhnuté vonkajšie šlachy.Bol som operovaný v Ružomberku kde všetko dopadlo dobre,ale asi po mesiaci som opätovne šľachy roztrhol/vlastná hlúposť/.Chirurg mi povedal ,že už iba cez plastiku.Nechal som to tak nakolko prst bol zahojený/tý čo boli operovaný vedia o čom píšem/stým,ze si to dám urobiť neskôr.Momentálny stav je asi taký,že prst zohnem do vnutra úplne,ale narovnať sa nedá nakoľko tam chýba ta šlacha/ostáva v tvare pismena L/.Mám obavy aj z toho čo tu čítam,že sa to urobiť už nedá.

Zranenia prstov

01.08.2011 13:57:38
- Mária

Rok po uraze palca pravej ruky, stále viac pociťujem bolesť, rongen nič neukazal, som po rehabilitáci, dodnes mam akoby hrčku, ortoped ma odkazal na neurologiu. Vie sa niekto k tomu vyjadriť.Úprimná vďaka.

Zranenia prstov

01.03.2012 21:16:59
- marek toth

ahoj mal som uraz zlomeninu v klbe na tretom preste na ruke a posledny clanok je nehybny a padnuty dole mal som tam aj rozne fixaciea nic treba operacia?

Zranenia prstov

18.03.2012 20:49:18
- kristina

dobry vecer v sobotu som skakala na trampoline a zle som dopadla na malicek az tak ze sa mi prehol ale mozem snim hybat takze zlomeny nebude ale asi tam nieco bude pukne opuchol mi strasne a a stale ho mam taky opuchnuti poradi te mi to a este k tomu nemozem si ho davat do zapestia poradili by ste mi strasne ma boli z dna ne den to je este horsie prosim dakujem

Zranenia prstov

19.03.2012 08:28:16
-

lekar, rontgen atd, nepodcenuj to!

Zranenia prstov

23.05.2012 11:50:37
- Dana

Este na Stedry den som si dost hlboko porezala prostredny prst na pravej ruke. Na pohotovosti mi ho zasili a po 10 dnoch vybrali stichy. Celú bocnu stranu prsta mam necitlivu, ale funkcnu. Po rehabilitacii (biolampa + magnety) sa to vobec nezmenilo. Doktor mi dal este B- vitamimny a vraj sa to casom zlepsi. Nebadam ziadne zlepsenie, skor mam pocit, ze mi trpne pomaly cely prst. Mate niekto podobne skusenosti? Poradite?

Re: Zranenia prstov

26.05.2012 13:30:39
Reakcia - Lubor

Zacni napriklad liezt ;-) Tkanivo sa lepsie regeneruje ked ho precvicujes.<br />\r\nAk ta nebavi lezenie, su aj ine sporty zatazujuce ruky.<br />\r\nRutin je dolezity pri tvorbe a regeneracii krvnych kapilar. Je napriklad v pohanke.<br />\r\nKed mam pocit, ze mi trpnu ruky od lezenia napchavam sa pohankou a zlepsuje sa to. Dufam, ze nemas prerezany nerv. Vela stastia a zdaru.<br />\r\n<br />\r\n<br />\r\n

Zranenia prstov

10.07.2012 11:21:28
- deny

Dobrý deň.Pred tromi týždňami som zakopla nohou do kresla,zostala mi pod ním a išla som ďalej.Bolesť hrozná,zlomené,prasknuté neni,prst tretí bol čierny aj zospodu,dnes je ešte stále opuchnutý,bordový,bolestivý a nart ma pri každom kroku bolí,tak isto je ešte opuchlina.Dávam si Fastun,Voltaren,Lioton,octan studenú vodu,fixujem prst nič nepomáha.Prosím poraďte čo na opuch?Zajtra mám ísť po 3týždňoch na rontgén,Ďakujem,pekný deň

Zranenia prstov

15.12.2012 20:29:34
Anonym - webo

Tento článok mi odpovedal presne na moje otázky. mám pravdepodobne zápal puzdra šľachy v ľavom prsteníku, je to spôsobené prílišným namáhaním zápästia a prstov od hokejbalu lebo držím hokejku v ľavej ruke. Ľahko dostupné sú protizápalové masti ako Ibalgin Duo Effect alebo IBU Hepa. Tak teda začať s liečbou a neskôr prevenciou ale predovšetkým treba veriť a len pozitívne myslieť pri liečbe. To je minimálne taký silný liek ako tie, ktoré som už spomenul. :)

Zranenia prsta

15.02.2015 13:21:59
Anonym - zuzi0562

Potrebujem pomoc uz dlhsie mam nas klbom pri nechte maly hrbolcek neboly to ale ked to masirujem citim a pocujem pukanie ortoped mi povedal že si nieje isty ale asi mam roztrunutu slachu.Ale mam to viac nez rok a pol a vobec Mâ to neboli.Ma s tym niekto Prosim skusenost?

Re: Zranenia prsta

16.02.2015 15:21:14
Reakcia Anonym -

Zmen ortopeda, pokial si nieje isty a neposlal ta na rtg, ct alebo nmr tak asi stoji za prd ;)

Zranenia prstov

27.04.2015 15:32:37
Anonym - iginka

Dobrý deň,chcem poprosiť o radu. Pred mesiacom som si pichla do prostredníka ľavej ruky na záhrade nejaký tŕň. Všimla som si až na druhý deň, keď miesto vpichu už bolo zapálené-málinko zhnisané. Trň som vybrala, ranku vyčistila. Do druhého rána mi prst v mieste článku opuchol začervenel-uplne mimo vpichu-trň bol vpichnutý skoro pri nechte.Na chirurgii mi dali 2balenia antibiotík. Proti tetanu som bola očkovaná r. 2007.Prst má stále bolí,v mieste článku je opuchnutý a začervenalý.V mieste vpichu ani nebolí. Bolesť je sustredená pri článku smerom do dlane po prste.Podotýkam, že trvale užívam warfarín, takže som dosť obmedzená v užívaní bylín.Ďakujem.

Re: Zranenia prstov

28.04.2015 11:33:42
Reakcia Anonym - M

Iginka, bez urazky, pises na nespravnu diskusiu :) tu sa riesia hlavne mechanicke poskodenia ako vysledok sportovej aktivity.

Zranenia prstov

28.04.2015 13:27:17
Anonym - luzd

Infekcia, kamosovi sa nieco podobne stalo, ked sa mu dostalo mazo pod zader - najprv mu to opuchlo, potom sa cely prst zlupal z koze a nakoniec ATB. Doktor mu vravel, ze pokial by to neliecil tak nakoniec gangrena a smyk-smyk...

Zranenia prstov

06.05.2015 18:33:57
Anonym - piťo

Iginka-kúp si propolis, má výborné protizápalové účinky. Opýtaj sa predávajúceho uja včelára, ako to máš aplikovať. Tŕne sa zvyknú v tkanive zalomiť a tieto úlomky robia problém s odstupom času aj pár mesiacov. Ľad>rozpižlať špendlíkom>vyčistiť a hojiť.

Zranenia prstov

18.11.2017 14:50:19
Anonym - Patrik

Vedel by mi niekto poradiť predvčera som spadol ma bycikli a dopadol som na prsti a prehnuli do predu prva to bolelo potom so to natieral opuchnute to nebelo velmi zo dna na den ma to prestava trochu boliet a opuch už nieje skoro ziadni len nemozes zovret pesť a boliama ti kosticki v strede

Re: Zranenia prstov

20.11.2017 15:08:21
Reakcia Anonym - hugoboss

Ňo natiahoľ si si šľachi zrejme natieraj si ich a popri tom sa veeľa uč

Nový komentár

Ochrana proti spamu
devät -dva = Prosím, počkajte. Overujeme, že ste to vy ...